Waluta:
PLN

Opublikowano:

REGULAMIN

§1 Definicje

 1. Adres pocztowy - Cermag Sp. z o.o. ; 53-611 Wrocław; ul Strzegomska 38-40
 2. Adres reklamacyjny - Cermag Sp. z o.o. ; 53-611 Wrocław; ul Strzegomska 38-40
 3. Cennik dostaw – cennik znajdujący się pod adresem:  http://cermag24.pl/rodzaje i koszty dostaw zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 4. Dane kontaktowe: Cermag Sp. z o.o.; ul. Strzegomska 38-40; 53-611 Wrocław;       e-mail:  sklepcermag24pl@cermag.com.pl; telefon 607 333 877 (pn.-pt. w godz.08:00-16:00)
 5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona  w cenniku dostaw znajdującym pod adresem http://cermag24.pl/rodzaje i koszty dostaw
 6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 8. Klient –osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 10. Konsument –osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego).
 11. Przedsiębiorca indywidualny – niebędąca Klientem osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa  w art. 7aa Prawa konsumenckiego
 12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego, przeznaczonych do zakupu przez Kupującego.
 13. Kupujący – zarówno Konsument, Przedsiębiorca indywidualny, jak i Klient.
 14. Miejsce wydania towaru/rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazany w zamówieniu przez Kupującego.
 15. Moment wydania towaru/rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie towar/rzecz w posiadanie.
 16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za zamówione produkty i ich  dostawę wymieniona pod adresem http://cermag24.pl/formy płatności
 17. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 18. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość towaru/rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, szczegółowo określony w karcie produktu.
 19. Punkt odbioru  – miejsce wydania towaru/rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 20. Towar/Rzecz  – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 21. Sklep – SERWIS internetowy dostępny pod adresem www.Cermag24.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 22. Sprzedający:

Cermag Sp. z o.o.
Ul. Strzegomska 38-40
53-611 Wrocław
NIP: 894-19-20-984,
REGON: 930959381,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
KRS: 0000018571,
KONTO BANKOWE: 97 1910 1048 2785 8821 0915 0001

 1. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 2. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 3. Umowa – umowa zawierana na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Klientów.
 4. Wada – wada w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w szczególności niezgodność rzeczy sprzedanej z umową
 5. Towar zgodny z umową – towar zgodny z umową w rozumieniu art. 43b Prawa konsumenckiego
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, wolę zapłaty, miejsce wydania produktu i dane Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Sprzedający realizuje dostawy jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
 3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i   zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, do którego zapłaty zobowiązany jest Kupujący. Koszty dostawy zależą od wybranego sposobu dostarczenia produktu do Kupującego, a także od wartości oraz cech zamówionego produktu (m.in. jego wagi i rozmiaru) i  określone są w cenniku dostaw lub podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Kupującego.
 4. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
 • potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, regulaminu.
 • dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania produktu wydrukowanych: dowodu zakupu.

     5.  Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla     

          produktów znajdujących się w sklepie.

 1. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację  z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 2. Sprzedający zapewnia Kupującemu, posiadającemu aktywne konto poczty elektronicznej (email) korzystającemu z systemu, poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania podmiotów trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.
 3. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 4. Opis produktów zawiera np., producenta,  rodzaj, wymiar, kolor, model, zdjęcie produktu.
 5. Sprzedający weryfikuje czy opinie/komentarze Kupujących o produktach publikowane w Sklepie pochodzą od osób, które dokonały zakupu tego produktu.
 6. 1. Weryfikacja następuje m.in. poprzez porównanie danych osobowych lub szczegółów współpracy z danymi i informacjami posiadanymi przez Sprzedawcę w zakresie Kupujących korzystających dotychczas z Produktów Sprzedawcy. Jeżeli opinia pochodzi od Kupującego, który dokonał za pośrednictwem Sklepu zakupu opiniowanego produktu, Sprzedający  obok opinii/komentarza zamieszcza informację „Opinia potwierdzona zakupem”. Opinie/komentarze opatrzone informacją „Opinia bez zakupu” pochodzą od osób, co do których Sprzedający nie ma możliwości zweryfikowania czy nabyli lub używali opiniowany produkt.

     11. 2.Sprzedający nie korzysta z opinii sponsorowanych lub barterowych. 

 

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Kupujący może składać zamówienia  24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana: 
 •  dodanie do koszyka produktu;
 •  wybór rodzaju dostawy;
 •  wybór rodzaju płatności;
 •  wybór miejsca wydania towaru/rzeczy;
 •  złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 1. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Kupującego w terminie do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. W związku z dynamiczną zmianą stanów zapasu na magazynie, każde złożone zamówienie wymaga potwierdzenia przez Sprzedającego.
 2. Z zastrzeżeniem pkt5 realizacja zamówienia Kupującego płatnego za pobraniem, następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.
 3. Dostawa zamówionego produktu następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów.
 4. Zakupiony produkt  jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania produktu lub jest dostępny we wskazanym przez Kupującego punkcie odbioru.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust.2rt. i art. 35 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania towaru/rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć Sprzedającemu na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem  https://cermag24.pl/usr/o/oswiadczenie_o_odstapieniu_od_umowy.pdf  lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5.  W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6.  Konsument ma obowiązek zwrócić towar/rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru/rzeczy przed jego upływem.
 7.  Konsument dokonuje zwrotu towaru/rzeczy wysyłając go na adres siedziby Sprzedającego.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedającego nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu towaru/rzeczy, chyba że Sprzedający  zgodził się ponieść ten koszt.
 10.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru/rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru/rzeczy.
 11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania towaru/rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
 • w której przedmiotem świadczenia jest towaru/rzeczy nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
 •  w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

§5 Zgodność towaru z umową/Rękojmia

 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Konsumentowi towar zgodny z umową.
 2. Sprzedający ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za niezgodności towaru z umową na zasadach określonych w Prawie konsumenckim, a w szczególności w rozdziale 5a Prawa konsumenckiego.
 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Jeżeli brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, domniemywa się, że istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie określonym w art. 43b ust.2 lub ust. 3 Ustawy, jeżeli Konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych tam oraz, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak tej cechy.
 5. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z umową, Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 6. Zgłoszenie reklamacyjne, należy kierować na adres poczty elektronicznej Sprzedającego albo korespondencyjnie na Adres reklamacyjny. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Kupującego składającego reklamację (imię i nazwisko, dane kontaktowe), jeżeli jest to możliwe dowód zakupu towaru, oraz wskazanie na czym polega niezgodność towaru z umową i treść żądania. W miarę możliwości, jeśli Kupujący dołączy dokumentację zdjęciową, może ona ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji.
 7. W przypadku braków w zgłoszeniu reklamacyjnym Sprzedający  wezwie Kupującego do jego uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 8. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Konsumenta w terminie do 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego zostanie poinformowany w drodze wiadomości elektronicznej na adres e-mail, podany w treści zgłoszenia reklamacyjnego lub pisemnie na podany przez Konsumenta adres. 
 9. W przypadku niezgodności towaru z umową Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
  1. 1.Sprzedający może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
  2. 2.Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.
 10. W przypadku niezgodności towaru z umową Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 • Sprzedający odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt 10.1;
 • Sprzedający nie doprowadził towaru do zgodności z umową tj.  zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Prawa konsumenckiego
 • brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
 • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony w naprawę lub wymianę,
 • z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 1. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 2. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 3. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 4. Postanowienia § 4 i 5 regulaminu, odnoszące się do Konsumentów, stosuje się także Przedsiębiorcy indywidualnego.
 5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 6. W przypadku towaru w postaci płytek ceramicznych ze względów produkcyjnych w poszczególnych partiach towaru mogą występować różnice w odcieniach, kalibracji (rzeczywisty rozmiar płytek) oraz krzywizn powierzchni płytek (odchylenia do płaskości powierzchni), które w odniesieniu do płytek ceramicznych sklasyfikowanych jako gatunek I nie stanowią niezgodności towaru z umową ani wady, jeżeli spełniają wymagania normy PN – EN 14411 lub wymagania przewidziane w nowelizacji normy.
 7.  Przed ułożeniem płytki należy sprawdzić i porównać płytki co do odcienia, kalibracji (wymiarów rzeczywistych), krzywizn powierzchni ( odchylenie do płaskości powierzchni) oraz jakości. Należy dokonać  sprawdzenia i porównania płytek z wszystkich kartonów.

17.1 Różnice w odcieniach, kalibracji (rzeczywisty rozmiar płytek), krzywizn powierzchni (odchylenia do płaskości powierzchni) płytek mogą być zgłoszone wyłącznie przed montażem płytek i wówczas podlegając wymianie na towar jednolity.

17.2.Obróbkę i montaż płytek należy wykonywać metodą właściwą dla warunków, w których będą montowane, zgodnie ze sztuką budowlaną, zaleceniami Instytutu Techniki Budowlanej i producentów, w tym producentów chemii używanej do montażu oraz obowiązującymi w Polsce normami. Zaleca się obróbkę i montaż płytek przez profesjonalistów posiadających doświadczenie w tym zakresie.

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego  jest Cermag sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 38-40.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@cermag.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami danych osobowych Kupującego będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. (np. Kurierzy/Dostawcy).
 5. Dane osobowe Kupujących  przechowywane będą przez okres 2 lat. licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do zawarcia umowy, Kupujący ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Kupujący prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Sprzedawca nie przestrzega praw Kupującego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu z infrastrukturą techniczną Kupującego.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy zamówienie nie może być zrealizowane z uwagi na sezonowość, jak również warunki pogodowe wpływające na wytwarzanie niektórych produktów (płytki) przez ich producentów, co powoduje iż produkty te są niedostępne, na co Sprzedający nie ma żadnego wpływu.
 4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin http://cermag24.pl/regulamin.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu są skuteczne w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem zmian Regulaminu w życie będą realizowane na podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
 7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
 • zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (wnioskodawca może wnosić o umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu) do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, na mocy art. 36 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706);
 • zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikłego z umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

Informacje na temat zasad i procedur tych postępowań są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej

 • zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu konsumenckiego drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • uzyskać bezpłatną pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

W przypadku gdy Konsument nie wyrazi woli co do sposobu rozstrzygania sporu w sposób określony w ust. 7 sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie  sąd określony zgodnie z ustawą z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

 

 

Opublikowano: 2023-01-02 12:21:00